Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości
i Doradztwa Ekonomicznego Leszek Szymański
z siedzibą w Sopocie, z którym można się kontaktować w formie pisemnej na adres: ul. J. Czyżewskiego 13/1, 81-706 Sopot.

2.       Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania danych, czy praw jakie Pani/Panu w związku z tym przysługują, proszę o przesłanie maila na adres: info@jpsopt.pl.

3.       Rodzaje danych osobowych, które zbieramy, obejmują:

a.       imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania;

b.       dane karty kredytowej (rodzaj karty, numer karty, imię i nazwisko na karcie, termin ważności oraz kod CVC);

c.       informacje dotyczące pobytu gościa, w tym daty przyjazdu i wyjazdu, koszt pobytu, forma płatności.

4.       Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

a.       art. 6 ust. 1 pkt. b  RODO – realizacja umowy i wykonania usługi najmu,

b.       art. 6 ust. 1 pkt. f  RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora danych:

·         zarządzanie rezerwacjami bezpośrednimi i internetowymi,

·      wizerunek może być przetwarzany w ramach monitoringu wizyjnego funkcjonującego w siedzibie Administratora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynku oraz zapewnienia ochrony mienia,

·         marketing własnych produktów,

·         dochodzenie roszczeń, w celu rozwiązania skarg i sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych,

·         w formach komunikacji elektronicznej z użyciem formularza kontaktowego i innych formach usług świadczonych drogą elektroniczną,

·        użytkowania serwisu www.jpsopot.pl,

c.       na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a RODO w celu informowania o nowych produktach, usługach, promocjach, w ramach marketingu bezpośredniego.

5.   Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w zakresie wsparcia księgowego i usług IT. Nasi partnerzy w zakresie zarządzania rezerwacjami są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe postanowienia umowne.

6.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

7.       Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane i przechowywane przez okres:

a.       niezbędny do realizacji umowy oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b.       do 3 miesięcy w przypadku przetwarzania danych osobowych – wizerunku na potrzeby monitoringu wizyjnego,

c.       niezbędny do skontaktowania się z Panią/Panem i prowadzenia korespondencji w celu zarządzania rezerwacją,

d.       w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych na podstawie zgody, w okresie obowiązywania zgody.

8.       Posiada Pani/Pan prawo:

a.       dostępu do treści swoich danych,

b.       sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

c.       sprzeciwu (w  przypadku przetwarzania Pani/ Pana danych zgodnie ze słusznym lub publicznym interesem, posiada Pani/ Pan prawo do sprzeciwienia się wykorzystywaniu Pani/ Pana danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem),

d.       usunięcia, jednakże Pani/Pana dane mogą zostać całkowicie usunięte dopiero po upływie czasu przewidzianego na dochodzenie roszczeń,

e.       w przypadku, gdy wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody, posiada Pani/ Pan  prawo do wycofania swojej zgody w dowolnej chwili zgodnie  z obowiązującym prawem.

9.   W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych, prawa do przenoszenia danych oraz  wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie wysyłając powiadomienie o cofnięciu zgody na adres Nieruchomości Leszek Szymański, ul. J. Czyżewskiego 13/1, 81-706 Sopot lub adres e-mail: info@jpsopot.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody w przypadku jej wrażenia w celach marketingowych uniemożliwi otrzymywanie newsletterów lub udział w programach lojalnościowych.

10.   Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem realizacji umowy i wykonania usługi najmu.

12.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.